ส่วนช่วยเหลือ

 
  CONTENT
  หน้าจอต่างๆในส่วนช่วยเหลือ
  การป้อนหมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ
  การตรวจสอบสถานะสิ่งของ
        -  ตรวจสอบพบ
        -  ตรวจสอบไม่พบ
  การตรวจสอบชื่อผู้รับ
  การติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์
   
  ขั้นตอนที่ 1

 

การป้อนหมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ


(1)
  หมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ
หรือ หมายเลขบาร์โค้ด เป็นหมายเลขเฉพาะที่ระบุถึงสิ่งของที่ได้ฝากส่ง ซึ่งอาจเป็นจดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์ก็ตามแต่ ที่ผู้ใช้บริการจะหาพบได้จากใบเสร็จรับเงิน    ดังรูปด้านล่าง    ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน หรือจดบันทึกหมายเลขบาร์โค้ดนั้นไว้ เพื่อการติดตามค้นหาในอนาคต

หมายเลขบาร์โค้ด

ใช้สำหรับตรวจสอบสิ่งของที่ฝากส่ง

(2ในการพิมพ์หมายเลขบาร์โค้ดลงในช่องหมายเลขสิ่งของที่อยู่ในหน้าจอ  ผู้ใช้บริการ  สามารถพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (ea473124280th)  หรือตัวพิมพ์ใหญ่ (EA473124280TH) ก็ได้ เพียงแต่ ต้องพิมพ์ติดกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรคเหมือนดังหมายเลขบาร์โค้ดที่เห็นในใบเสร็จรับเงิน

(3)  จากนั้นจึงกดปุ่ม ยอมรับ เพื่อทำการค้นหาข้อมูล

 

 

Copyright © 2007 CA POST (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.